verkeersgedrag

Over dertig km in het verkeer

hoe kunnen we handhaven?

Binnen de bebouwde kom moet dertig de nieuwe norm worden. De Rai Vereniging Rijwiel- en Automobiel Industrie wil met deze verlaging van de maximumsnelheid het aantal slachtoffers in het verkeer terugdringen. 

Onze gemeente is een agrarische gemeente maar ook toeristengemeente met veel bezoekers die komen wandelen en fietsen.

Twee jaar geleden is met recht geïnvesteerd in onderhoud en verbeterde verkeersveiligheid van de bekende Mergelandroute.

Bij heropening van de route stonden deze uitspraken van gezagsdragers in de krant:

Om de kwetsbare verkeersdeelnemers meer bescherming te bieden is daar waar mogelijk een gescheiden fietspad

Verkeersveiligheid staat voorop en daarom is het ook goed dat er geluisterd wordt naar signalen uit de omgeving. Dat betekent niet alleen een veilige route voor schoolgaande jeugd, maar ook voor de vele toeristisch recreatieve fietsers die het mooie Heuvelland bezoeken.”

Door de afscheiding met de fietsstroken is de rijbaan minder breed waardoor het afnemen van de snelheid effectief  is.

Kortom de gemeente vindt veiligheid op de wegen belangrijk. (wie verwacht anders?)

Afgezien van de bovenstaande Mergellandroute en diverse rijkswegen vind je binnen de bebouwde kom een groot aantal 30 km zones. De veiligheid van fietsers en voetgangers hoort natuurlijk ook buiten de Mergellandroute bewaakt te worden.

Over die 30-km zones ontstaat steeds weer veel onvrede en discussie.

W aarvoor zijn die zones in het leven geroepen? Eigenlijk zegt deze illustratie voldoende.

De afgelopen twee jaar is het aandeel van het oranje stuk van de taart helaas groter geworden. Er is een zorgwekkende toename in aantallen slachtoffers de laatste jaren.

In overleg over handhaving uitte een vertegenwoordiger van de gemeente:”maar er is nog geen ongeluk gebeurd.” Dat is een schokkende uitlating. Moeten we daarop wachten dan, of hopen misschien. Bovendien is niet helemaal waar… immers alleen de ongelukken waar politie bij gehaald wordt komen in de boeken. Laten we de put dempen vóór het kalf verdronken is

impact

citaat van ministeriële site:

Te hard rijden kan het verschil zijn tussen leven en dood.

De kans op overlijden voor automobilisten bij een aanrijding met 80 km/uur, is bijvoorbeeld al 20x groter dan bij een snelheid van 30 km/u.

Dit geldt nog sterker bij fietsers en voetgangers. Bij aanrijdingen met een snelheid van:

  • slechts 35 km/u, komt 5% van de fietsers of voetgangers om het leven.
  • bij 48 km/u is het aandeel met dodelijke afloop al opgelopen tot 45%.
  • bij 64 km/u overlijdt zelfs 85% van de fietsers en voetgangers.

Strafrecht

Relatief kleine overtredingen krijgen een boete.

Overtredingen van de snelheid van meer dan 30 km/uur (en op de snelweg met 40 km/uur) vallen onder het strafrecht. Dit wordt vastgelegd bij de Justitiële Informatiedienst (voorheen werd dit strafblad genoemd).

Sancties

Zo’n overtreding levert een forse boete of een dagvaarding op.

  • Is de overschrijding van de snelheid met 50 kilometer of meer? Dan vordert de politie bij een staande houding het rijbewijs in. Het OM of de rechter bepaalt daarna hoe lang je rijbewijs blijft ingehouden.
  • Is de snelheidsovertreding groot? Dan krijgt de bestuurder een onderzoek naar de lichamelijke of geestelijke geschiktheid om een motorrijtuig te besturen. Dit gebeurt bij het CBR. Afhankelijk van de uitkomst kan het CBR het rijbewijs permanent ongeldig verklaren. Deze maatregel komt naast de straf van de rechter.

Praktisch:

In 1997 werden zone 30 borden geïntroduceerd in samenwerking met SWOV ( stichting wetenschappelijk Onderzoek Verkeer. Inhoudelijk onafhankelijk en bekostigd uit publieke gelden. SWOV werkt samen met overheden op alle niveaus en het bedrijfsleven. Neemt deel aan onderzoeksprojecten van de EU. ) De gebieden werden sobere ingericht, zoals aanbevolen implementatie van het startprogramma Duurzaam Veilig.

Men beoogde in korte tijd tegen betrekkelijk lage kosten veel 30km/uur-gebieden te realiseren. De sobere inrichting was bedoeld als overgangssituatie. In de praktijk zijn de meeste van deze sober ingerichte 30km/uur-gebieden gebleven zoals toen..

Wat is nagelaten is een zeer goede effectieve voorlichtingscampagne over nut en noodzaak van de aanpak. De borden 30 zijn geen adviessnelheid!!

Ons wetboek

Anderzijds, elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen en met kennen wordt bedoeld “naleven”. Wat staat er in die wet? Daarin staat bij het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Hoofdstuk III. Verkeerstekens 2

§ 1. Algemene bepalingen Artikel 62 296

Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.

Artikel 63 10

Verkeerstekens gaan boven verkeersregels, voor zover deze regels onverenigbaar zijn met deze tekens.

Over de snelheid:

voor landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, al dan niet met aanhangwagen, 25 km per uur;

Er is te voren gestudeerd op de kenmerken die een zone 30 moet hebben en over de effecten als automobilisten zich aan de wet houden.

kenmerken zone 30

Een zone 30’ of ‘verblijfsgebied’ ligt meestal binnen de bebouwde kom en bestaat uit aaneengesloten erftoegangswegen met een snelheidslimiet van 30 km/uur.

De gebieden hebben een verblijfsfunctie waar langzaam en gemotoriseerd verkeer mengen. Om die reden moet de snelheid laag zijn (maximaal 30 km/uur). Door bijvoorbeeld infrastructurele maatregelen op zowel wegvakken als op kruispunten (denk aan drempels, plateaus en wegversmallingen), is een dergelijke lage snelheid te realiseren.

In de praktijk zijn veel gebieden sober ingericht, soms alleen met een ‘Zone 30’-bord, soms met alleen snelheidsremmende maatregelen op ‘gevaarlijke’ locaties, bijvoorbeeld op kruispunten.

Effect zone 30

Een goed ingericht 30km/uur-gebied heeft, in vergelijking met 50km/uur-wegen, een positief effect op de verkeersveiligheid.

Bij een maximum snelheid van 30 km/uur is de kans op een dodelijk ongeval erg klein. Toch vallen er in deze gebieden nog relatief veel slachtoffers, ongeveer 6% van het totaal aantal verkeersdoden. Hierbij gaat het vooral om fietsers en ouderen.

Dit komt vermoedelijk omdat het gemotoriseerde verkeer er vaak (veel) sneller rijdt dan de limiet. Maatregelen om 30km/uur-gebieden en -wegen veiliger te krijgen, zullen zich daarom vooral moeten richten op het terugdringen van de rijsnelheid, bijvoorbeeld door de gebieden goed en dus minder ‘sober’ in te richten, de 30-limiet geloofwaardiger te maken en, waar dan nog nodig, door de inzet van verkeerstoezicht. 

Het lijkt dus simpel; we hebben wetten.

In zogenaamde verblijfsgebieden waar veel mensen wonen en geen fietspaden zijn * moet de snelheid laag zijn

* een 30 zone binnen de bebouwde kom wordt met zorg aangewezen

* er worden borden geplaatst

* de inrichting is minder uitnodigend om harder te rijden

Hoe komt het dan toch dat mensen zich niet aan de maximum snelheid houden?

Let wel: maximum betekent dat zachter mag maar harder niet….het is duidelijke taal.

& De meeste Nederlanders hebben altijd haast.

& Wie geen ongeluk heeft begaan of ondergaan wil vaak niet begrijpen wat de impact van snelheid is

& Iedereen rijdt harder waarom ik niet

& als ik me aan de snelheid houd wek ik agressie op bij achteropkomend verkeer

& waarom moet langzaam rijden als ik niemand op de weg zie.

& Ik heb heel goed leren remmen

& de auto kan sneller en niemand houdt je tegen?

& Als je zelf niet aan een een 30 km weg woont heb je geen idee van de overlast door overtreders

De oplossing

lijkt ook simpel…. . Wat doen we met wetsovertreders? Beboeten!!!

En daar gaat het mis! Want dan duikt het woordje Handhaving op

Handhaving betekent in modern Nederlands niet wat je zou verwachten…als handhaving ter sprake komt gaat het meestal om situaties waar je een ingrijpen van de overheid in verband met gevaar of overlast maar waar de overheid te kennen geeft niet bij machte te zijn om de overtreders te betrappen of te bestraffen.

In geval van 30 km zones schermt men dan met:

We hebben niet genoeg capaciteit om te controleren

de zone nodigt niet voldoende uit om je aan de snelheid te houden.¨

Dat laatste argument zouden velen ook op de snelweg willen kunnen inzetten om onder de boet uit te komen. Onzin dus Een paar voorbeeldjes. Iedereen kan dat zelf op het internet nazoeken.

Er staat immers gewoon in de wet, dat je je te schikken hebt naar de borden.
Hoewel ongebruikelijk aan het worden is op wederom de site van de overheid te zien wat een boete zou kunnen opleveren.

55 km rijden in een 30 zone…. boete 283 euro!!!!

met een bus of vrachtwagen 420 euro

Het gaat hier om de snelheid die de meter op straat aangeeft daar worden vanzelf correcties op toegepast, is dus in de boete verwerkt.

Kijk naar de boetes die gegeven kunnen worden op:

https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/snelheid/tarieven/?goto=tarieven_berekening&tarieven_mode=bereken_&BerekenTariefForm.Valid=false&BerekenTariefForm.Message=Formvalues+not+correct

Een groot deel van deze 30-kilometer zones zijn vanuit kostenoogpunt sober aangelegd, waardoor er nog steeds te hard wordt gereden.

Wat nu te verwachten van de gemeenten en specifiek van onze gemeente?

& Neem je bewoners serieus, Als mensen in een 30 km zone wonen mogen ze verwachten dat u er alles aan doet, te zorgen dat de regels gerespecteerd worden. Dat passanten de situatie anders beoordelen maar dat doet niet ter zake.

& Verder kunt u de opvolging van de regels beter afdwingen door de inrichting aan te passen

& maak extra gebruik van belijning waarvan is aangetoond dat het wegvlak daardoor smaller lijkt en mensen vanzelf hun snelheid verlagen

NB!!In gebieden met agrarische verkeer kunnen echte hobbels niet geplaatst worden, dat mag geen excuus zijn voor handhaving.

& dat kunnen stippellijnen zijn aan de kant of zelfs een optische verkeershobbel

kijk naar de komgrenzen in bijvoorbeeld Voerendaal.

& plaats herhalingsborden,

& Zet verkeersregelaars / politie in in een actieperiode mensen staande houden

& bezuinig niet op snelheidsmeters

& schrijf in de lokale kranten, laat het horen op de radio en tv…. de maatregelen zijn er niet voor niets. We hoeven niet te wachten op ongelukken.

NB Begrip maakt de bereidheid tot goed gedrag groter.

& Zorg dat er beboet wordt en bekostig uit de boetes verbeteringen. Soms is belonen een oplossing maar soms werkt beboeten beter. Beide kan natuurlijk ook.

& Organiseer op scholen een wedstrijd voor de mooiste banner met een treffende slogan… zorg dat kinderen hun ouders corrigeren!

Ik bedacht borden met slogans

Haast? Toch 30!

Snelle ziekenhuisopname? Vooral geen 30

denk aan onze kinderen en wandelaars…. 30

30!!! een uitdaging

3 0!!!! je kàn het

30 ook als je zelf niet wandelt

30 …..omdat je sociaal bent

niet braaf??? maar wel 30!

30 ook als je niet gedronken hebt

30.….…. jij toch ook?

30 ….ook zonder mobieltje

30 …….-het is maar even

30 … is maar even

en scheelt soms een leven

..en als jóuw kind hier nu liep????……30 !!

30 30 30 ==== schoon milieu

50 38 30 48 brrrr vies

30.. waarom niet?

30 houdt niemand wakker

30….. laat iederéén genieten

30s ……ZZZzzzssslaapt beter

30 …… een zorg minder !